Datum Hlášení
09.05.2019 Společnost Lesy Morava oznamuje občanům, že bude v naší obci provádět ořez dřevin z důvodu pravidelné údržby ochranného pásma elektrického vedení pro distribuční firmu E.ON. Pokud si majitel nemovitosti ořez neprovede sám, nebo dřevinu neoznačí viditelně nápisem ,,NEŘEZAT“, provede zásah specializovaná firma. Před zahájením prací Vás navštíví pracovník, který Vás bude informovat o zahájení údržby. Případné dotazy Vám zodpoví pan Radek Švec na telefonním čísle: 602 768 297, www.lesy-morava.cz.
04.05.2019 Sbor dobrovolných hasičů Dobročkovice oznamuje občanům, že ve středu 8. května 2019 bude v naší obci provádět sběr elektroodpadu. Jedná se především o vyřazené pračky, ždímačky, myčky, trouby, ledničky, mrazáky, mikrovlnky, televizory, rádia a různé drobné elektrospotřebiče. Do elektroodpadu nepatří žárovky, zářivky a výbojky. Žádáme tímto občany, aby nepotřebný elektroodpad nachystali před svými domy. Děkujeme.
29.04.2019 Orel jednota Dobročkovice ve spolupráci s obcí Dobročkovice srdečně zvou všechny občany na ,,Pálení čarodějnic“, které se uskuteční v úterý 30. dubna 2019 v 18,00 hodin v areálu hřiště. Možnost opékání špekáčků.
25.04.2019 Respono Vyškov a.s. oznamuje, že příští týden proběhne svoz popelnic v naší obci z důvodů Velikonočních svátků až v sobotu 27. dubna 2019.
25.04.2019 Vyškovský deník Rovnost oznamuje občanům, že v pátek 15. března vyjde celostránkový článek ,,Jak jsme žili v Československu“ věnovaný obci Dobročkovice.
25.04.2019 Místní charita děkuje všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky. Také děkuje všem malým i velkým koledníkům. Občané naší obce věnovali 10.253,- Kč.
25.04.2019 Obecní úřad Dobročkovice na základě množících se stížností od občanů naší obce na znečišťování veřejného prostranství a okolí domů od psích výkalů upozorňuje vlastníky psů, že pohyb těchto psů po obci bez vodítka se zakazuje. Dále je přísný zákaz vodění psů na sportoviště a turistické odpočívadlo na dolním konci obce, a taktéž na místní hřbitov. Každý vlastník psa nesmí dopustit jakékoliv znečišťování veřejného prostranství a také plochy, která není v jeho vlastnictví. Určitě toto upozornění se netýká všech vlastníků psů. Věříme, že ti co toto nařízení porušují, zjednají nápravu a již nebude nutné tento problém řešit. Děkujeme.
25.04.2019 Protože se množí stížnosti na nedodržování obecně závazné vyhlášky č.1/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, obecní úřad znovu upozorňuje na dodržování nočního klidu v době od 22,00 hodin do 06,00 hodin, tzn. zdržet se hlučného projevu a zamezit svým projevem obtěžování sousedů a ostatních občanů. Dále stále přetrvává porušování používání strojů a přístrojů v době zákazu, tj. v neděli po celých 24 hodin. Věříme, že jsou to jen ojedinělé přestupky, které se v budoucnu nebudou opakovat. Je nutné, aby i občané na tyto nešvary, ty kteří vyhlášku porušují sami upozornili. Jinak je porušování možné písemně nahlásit na obecní úřad. Pokud se tyto přestupky dále budou vyskytovat, obec je nucena porušení vyhlášky řešit formou právních prostředků.
25.04.2019 Obecní úřad Dobročkovice upozorňuje na zákaz ukládání biologicky rozložitelného odpadu mimo kontejnery.
25.04.2019 Obec Dobročkovice oznamuje, že u kontejneru na hřbitově byla umístěna nádoba na ukládání plastů a kalíšků. Žádáme tímto občany, aby prováděly třídění hřbitovního odpadu.
25.04.2019 Obec Dobročkovice upozorňuje na úplný zákaz vyvážení a ukládání veškerého odpadu v místní lokalitě ,,Vévoz“. Porušení zákazu bude pokutováno až do výše 10.000,- korun. Pro občany je likvidace odpadu zajištěna nádobami na sklo, papír, plast a směsný komunální i biologický odpad. Dále byla nabídnuta možnost odkupu kompostérů za výhodnou cenu na biologický odpad do domácností, které jsou ještě k dispozici. Železný odpad je možno ukládat na sběrné místo za kulturním domem. Nebezpečný odpad je pravidelně svážen 2 x ročně firmou Respono. Sběr železného odpadu a elektroodpadu zajišťují v naší obci hasiči. Jinak lze využívat sběrných dvorů v Bučovicích, Kozlanech a Vyškově.